fbpx
Document ring binders in business office with clock on the wall as conceptual image for fiscal year bookkeeping and tax accounting with copy space included

פתיחת עסק

כאשר אנו מעוניינים להקים עסק עלינו לבחור תחילה את צורת ההתאגדות שבה נפעל.
כיום בישראל ישנן מספר אפשרויות לכך:

1.עצמאי (נהוג להיקרא גם "עוסק מורשה/פטור"),

2. חברה בע"מ.

בכדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורך ועבור העסק ,שכן לבחירת צורת ההתאגדות ישנן השלכות מסויות ותפעוליות רבות ולכן מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון.

עוסק מורשה/פטור

פתיחת עסק כעוסק מורשה/פטור (עצמאי).

העוסק המורשה/פטור אינו ישות משפטית נפרדת ולכן בעל העסק חב באופן אישי בחובות העסק, בשונה מהפעלת חברה.
במסגרת זו, מחויב בעל העסק בדיווח חודשי או דו-חודשי למע"מ על עסקאותיו (תכיפות הדיווח נקבעת על פי גובה המחזור העסקי) והוא רשאי לקזז מע"מ בגין הוצאותיו(תשומות) השוטפות.
כמו כן, עוסק מורשה/פטור חב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסותיו, חבות אשר אינה קיימת במקרה של חברה.
אולם מנגד, אחזקת עוסק מורשה/פטור אינה כרוכה בעלויות הגבוהות של אחזקת חברה.  
כיום התהליך לפתיחת עוסק מורשה/פטור היא פשוטה מאוד, וניתן לבצע את כל התהליך בפגישה אחת .
התהליך כולל פתיחת תיק במשרדי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
לאחר קבלת תעודת העוסק יוכל העסק להתחיל לפעול כעוסק מורשה/ פטור ולהפיק חשבוניות מס או קבלה במקרה של עוסק פטור.

חברה בע"מ

אופציה נוספת של פתיחת עסק הינה כחברה בע"מ, מדובר על ההתאגדות הנפוצה ביותר ולה יתרונות רבים.אחת מהן הינה שחברה אינה חבה בדמי ביטוח לאומי בגין רווחיה.

כפי שציון לעיל, חברה הנה ישות משפטית נפרדת ולכן לא ניתן לייחס את חובות החברה באופן אישי לבעלי מניותיה (למעט מקרים של הרמת מסך).
למרות יתרונות אלו ,יש להבין כי בכדי להפעיל חברה ישנן עלויות משמעותיות בניגוד להפעלת עסק במסגרת עצמאי, כגון תשלום אגרה שנתית לרשם החברות, החובה לנהל ולקיים מערכת הנהלת חשבונות כפולה.
לכן בבואנו להקים חברה יש לבחון האם הפעילות שנכניס לתוכה אכן משתלמת ומתאימה לעניין המחזור העסקי שלה ומטרת ייעוד רווחי החברה.
לגבי פתיחת חברה, יש לזכור כי ישנה האפשרות של הקמת חברת החזקות, מדובר על חברה אשר אינה מקיימת פעילות כלכלית משל עצמה, אלא מחזיקה בבעלות על חברות אחרות. לצורת התאגדות זו יתרונות שונים כגון הטבות מס.

פנייה לייעוץ מקצועי

מן האמור לעיל אנו למדים כי ההחלטה על צורת ההתאגדות משפיעה באופן מהותי על העסק.,
פתיחת עסק מחייבת פנייה לייעוץ מקצועי של רואה חשבון, אשר ימליץ ללקוח, בהתאם למבנה העסק, אופיו והמחזור העסקי הצפוי, איזו צורת התאגדות היא המתאימה ביותר, על מנת לייעל את פעילות העסק ולחסוך בעלויות.

שתף את המאמר

דילוג לתוכן